Betalingsbetingelser

a) Faktura
Varene betales etter at de er mottatt, og skal være Fyrklövern i hende innen angitt forfallsdato. Faktureringsavgift på kr 39,- tilkommer per faktura. Ved uteblitt betaling se videre under punktet Uteblitt betaling – Oppsigelse. For å kunne gjennomføre et kjøp, kreves det at du har fylt 18 år.
b) Konto
Fyrklövernkonto gjelder for varekjøp hos Fyrklövern. Kjøpesummen debiteres din konto og betaling skjer til Fyrklöverns bankkonto etter annuitet, hvilket innebærer at du betaler samme sum hver måned. Beløpet du skal betale fremkommer av din månedsregning. Månedlig adm.avgift kr 39,- tilkommer. Månedsregningen viser også foregående måneds skyldig beløp, aktuell innbetaling samt månedsrente. Laveste månedsbetaling er kr 50,-. Fra innbetalt beløp dekkes i første rekke renter og avgifter. Du har rett til å betale hele beløpet eller betale i raskere takt om du ønsker det, uten ekstra kostnader. Hver måned påføres saldorente på 1,4 % pr måned regnet på aktuell saldo og limitrente på 0,4 % per måned på din kreditt. Din kreditt innvilges til beløpet på din første ordre på kontoen (dog minst kr 3.000,-), men økes etter hvert som nye kjøp godkjennes som gjør at din innvilgende kreditt overstiges og må økes. Konto med saldo null avsluttes uten videre kostnader. Nominell årsrente på fullt utnyttet kreditt blir totalt 21,6 %. Eksempel: Effektiv rente beregnet på 10 000 kr ifølge ”Forskrift om kredittavtaler mv.” kap. 3. blir totalt 34 %. Månedsbeløpet for 1 års løpetid blir 991 kr. Totalt beløp å betale blir 11.881 kr. Informasjon om effektiv rente forutsetter at den flytende renten er uendret i avdragsperioden. Andre måter å utnytte kreditten på kan føre til både høyere og lavere effektiv rente. Renten er avdragsberettiget på din selvangivelse. Fyrklövern forbeholder seg retten til å endre rente og avgifter grunnet kredittpolitiske beslutninger, endrede lånekostnader, endrede kredittbehandlingskostnader eller andre kostnader, avgifter og skatter som ikke kunne forutses da kontoen ble åpnet. Fyrklövern skal informere kontoinnehaveren om slik endring i rimelig tid. Se videre i punktene nedenfor.

c) Delbetaling
Betaling deles opp i avtalt antall delbetalinger. Serviceavgift øker til 69 kr per delbetaling. Ingen etableringsavgift eller rente. Betaling skal senest være Fyrklövern ihende på delbetalingens angitte forfallsdag. Eksempel: Effektiv rente beregnet på 10 000 kr ifølge "Forskrift om kredittavtaler mv." øker til 11,60% ved 2 måneder, 13,10% ved 3 måneder og 14,00% ved 4 måneder.

Betalingsfri måned
Under forutsetning av at kravene i kontobestemmelsene overholdes, kan du benytte deg av to betalingsfrie måneder i året. Ingen av de fire første månedene etter at kontoen er åpnet kan være betalingsfrie, og du må ha innbetalt minst fire måneder på rad før en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renter og avgifter for den betalingsfrie måneden legges til gjelden, og bruk av en betalingsmåned forlenger din avbetalingstid.

Godkjennelse av konto
Kontoen er personlig og betalingsansvaret hviler på den som har søkt og fått innvilget konto hos Fyrklövern. Betingelsene godkjennes ved at varen/varene hentes ut. Søknad om konto følges normalt av en kontroll der kredittopplysninger om kontosøker innhentes og vurderes. Fyrklövern forbeholder seg retten til å påføre kontoen et begrenset kredittbeløp, eller avslå uten begrunnelse. Vi forbeholder oss også retten til løpende kredittopplysninger og å senke tidligere innvilget kreditt. Kan ikke ny ordre godkjennes senkes din kreditt til aktuell saldo på kontoen.

Uteblitt betaling - OppsigelseBetaling skal være Fyrklövern i hende senest på forfallsdato hver måned. Dersom betaling uteblir fra kunde som ikke har konto, overføres restgjelden til en 12 måneders konto i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende betingelser for Fyrklövernkonto. For betalingspåminnelse debiteres lovfestet purregebyr. Oppsigelse av kontoavtalen kan skje med gjensidig oppsigelsestid på 30 dager. Dersom en månedsrate ikke er betalt innen 60 dager etter forfall, forfaller hele restgjelden til betaling. Etter varsel om mislighold kan Fyrklövern sende kravet til rettslig inkasso og omkostninger i denne forbindelse vil bli belastet i henhold til inkassobyråets satser samt gjeldende norsk lov. Renter og avgifter kapitaliseres og legges til gjelden.

SEF - Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt. 
En europeisk standardisert blankett for forbrukerinformasjon er utformet. Blanketten finnes på www.fyrklovern.no/kundeservice/SEF-blankett. Opplysningene representerer det tilbudet vi gir under nåværende markedsforhold.

Overdragelse
Fyrklövern forbeholder seg retten til enhver tid å kunne overdra og/eller pantsette lånet og sine rettigheter ifølge denne avtale til annen kredittgiver.

Klager
Dersom du ikke er fornøyd med våre tjenester ber vi deg kontakte oss slik at vi kan rette opp i eventuelle misforståelser og klarlegge årsaken til din misnøye. Kontakt oss på tlf. 67 20 63 50 eller send oss e-post til kundeservice@fyrklovern.no. Veiledning kan også fås via Forbrukerrådet, https://www.forbrukerradet.no/

Force majeure
Dersom det skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Fyrklövern å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes for Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter partene ikke råder over slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved eventuelle beslutninger fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning, eller unormal nedgang i markedet.

Priser
Prisene på denne hjemmesiden er i NOK og gjelder for Norge. Vi reserverer oss for at varen blir utsolgt og for prisfeil som kan oppstå.