Regulaminy

 

REGULAMIN promocji Zestawy rabaty do -70% znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN promocji Summer Sale rabaty do -70% znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN Korzystania z bonów rabatowych podarunkowych TUTAJ >>

REGULAMIN Złotych kodów rabatowych znajdziesz TUTAJ >>

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fyrklovern.com/pl/


§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w postaci sklepu internetowego, o którym mowa w dalszej części Regulaminu,z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fyrklovern.com/pl/ prowadzony jest przez usługodawcę, Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000515323, NIP 521-36-75-960, REGON 147335420, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł; adres e-mail bok@fyrklovern.pl; Biuro Obsługi Klienta telefon 22 541 61 71.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,warunki składania i realizacji zamówień, składania i rozpatrywania reklamacji oraz pozostałych usług określonych w Regulaminie.

 4. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera itd.).

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 2020.03.03 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 6. Ceny wszystkich towarów dostępnych w SklepieInternetowym są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest konieczna do skorzystania z usług świadczonych przez Fyrklövern, w tym złożenia zamówienia i dokonywania zakupów.

 8. Płatności realizowanesą̨ za pośrednictwemzewnętrznego podmiotu Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands, który świadczy usługi zgodnie z regulaminami usług ,dostępnymi pod adresem: https://www.adyen.com/pl_PL/ . Wszelkie reklamacje związane z procesem płatności kierowane powinny być do Adyen N.V.

 
§2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.fyrklövern.com/pl/

 2. Klient - użytkownik Sklepu Internetowego, który zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu

 3. Fyrklövern - podmiot prowadzący Sklep Internetowy www.fyrklovern.com/pl/, jak również administrator danych osobowych Użytkowników.

 4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

 5. Sklep Internetowy - sklep dostępny pod adresem www.fyrklovern.com/pl/

§3. Zamówienie, płatność oraz dostawa

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dodać wybrane przez siebie produktydo koszyka, a następnie przejść do formularza zamówienia.
  W formularzu Klient powinien wskazać poprawne dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe dostawy, dane do faktury, NIP w przypadku przedsiębiorcy, a następnie wybrać metodę dostawy i płatności.

 2. Przed złożeniem zamówienia, Klient otrzymuje informacje o łącznym koszcie zamówieniawraz z podatkiem VAT, informację o opłatach za dostawę lub innych kosztachoraz o obowiązku ich uiszczenia. Zamówienie dokonywane jest po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.

 3. Przyjęcie przez Fyrklövern zamówienia do realizacji potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail. Umowa uważana jest za zawartądopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Fyrklövern.

 4. Po zawarciu umowy, Fyrklövern informuje Użytkownika o sposobie i terminie dostawy produktów.

 5. Dostępne sposoby płatności:

 • płatność za pośrednictwem szybkiego przelewu, kartą kredytową, Blikiem – za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu Adyen N.V.

   6. Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej - usługi Kurier Pocztex. Zaleca się sprawdzenie stanu paczki przed jej odbiorem w obecności kuriera.
 
§4. Reklamacje

 1. Fyrklövern zobowiązuje się dostarczyć produkty na rzecz Klienta bez wad fizycznych i prawnych. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne możezłożyć Fyrklövern reklamację z tytułu rękojmi za wady. Zgłoszenie reklamacji przesłać należy na adres: Fyrklövern Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa nr 990, 00-001 Warszawa 1 lub na adres email bok@fyrklovern.pl lub nr telefonu 22 541 61 71.

 2. Fyrklövern w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać́ następujące dane: imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe, jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania.

 4. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Fyrklövern, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji na adres: Fyrklövern Sp. z o.o. ul. Zielna 37; 00-108 Warszawa. Fyrklövern nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Koszt wysyłki reklamowanego towaru poniesiony przez Klienta zostanie zwrócony  przez Fyrklövern przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta lub w inny ustalony indywidualnie z Klientem sposób.

 5. Przed dokonaniem wysyłki reklamowanego produktu, Klient zobowiązany jest ustalić termin i sposób wysyłki z Fyrklövern.

 6. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego, nieprawidłowe naliczenie kosztów) można składać mailow na adres: bok@fyrklovern.pl lub telefonicznie:22 541 61 71.

 7. Fyrklövern odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.

 8. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów, w tym będących Konsumentami oraz przedsiębiorcami, bez względu na to, czy umowa zawierana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma dla niego charakter zawodowy lub nie.

 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie,zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 
§5. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej z Fyrklövern umowy sprzedaży dotyczącej produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania zamówienia, poprzez złożenie Fyrklövern jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.

 2. Bieg terminu do złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   2.1. dla umowy, w wykonaniu której Fyrklövern wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
            a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
            b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

   2.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

   3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu pocztą na adres:Fyrklövern Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa nr 990, 00-001 Warszawa 1 lub na adres mailowy:bok@fyrklovern.pl. Odstąpienie może zostać złożone za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednakże wykorzystanie    tego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz odstapienia od umowy POBIERZ>>|

   4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Fyrklövern niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,Fyrklövern zwróci mu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia Konsumentowi, jednakże do wysokości najtańszego dostępnego sposobu dostarczenia zamówienia przez Fyrklövern. W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszyzwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fyrklövern, Fyrklövern nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

   6. Bezpośredni koszt zwrotu zamówienia - odesłanie zamówienia do Fyrklövern w przypadku odstąpienia od umowy - ponosi Konsument.

   7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Fyrklövern zamówione towary niezwłocznie, jednak nie później niż w terminiė 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zamówionych towarów przed upływem tego terminu. Zwracany towar należy odesłać na adres: Fyrklövern Sp z o. o. – Paragon CC Poland, ul. Krakowska 1; 32-020 Wieliczka. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Konsument.

   8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru, a także w przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny, Fyrklövernzastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 
§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-108, ul. Zielna 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515323, REGON: 14733542000000, NIP: 521-75-960

 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 3. Fyrklövern traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 4.  Dane osobowe przetwarzane będą w celach:  

 • wykonania i realizacji umowy, kontaktu z Klientem, złożenia zamówienia, a więc podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  - przez czas realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fyrklövern w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

 • realizacji ciążących na Fyrklövern obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - przez okres przewidziany przepisami prawa;

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fyrklövern w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu własnych produktów i usług, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne w celu przesyłania informacji handlowych na adres email oraz numer telefonu potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.
  5. Dane osobowe mogą będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz podmiotom zapewniającym administratorowi obsługę techniczną, informatyczną, kadrowo-księgową i prawną. Dane mogą być również ujawniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, np. policji, sądom.
  6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w niektórych przypadkach prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. W przypadku uznania, że przetwarzanie dokonywane przez administratora narusza prawo, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania i realizacji umowy lub świadczenia usług..
  11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@fyrklovern.pl.

 
§7. Własność intelektualna
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych oraz prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Fyrklövern lub podmiotom, z którymi Fyrklövern zawarła stosowne umowy.
 
§8. Rozwiązywanie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fyrklövern a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.  

    3. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązujące.

 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, w tym naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobligowany jest również do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego - dotyczy to m.in. ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celówniezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, czy prowadzenie wramach Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do pobrania na urządzenie Klienta TUTAJ>> , a w formie pisemnej w siedzibie Fyrklövern.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.01.2021

 5. Załącznik – formularz odstąpienia od umowy.