Betalningsvillkor

a) Faktura
Betalning sker efter att varan mottagits. Kreditprövning sker. Betalning ska vara Fyrklövern tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Vid utebliven betalning, se vidare under punkten ”Utebliven betalning – Uppsägning”. Faktureringsavgift på 19 kr tillkommer (gäller ej beställningar via hemsidan). För att kunna göra köp krävs att du fyllt 18 år.

b) Konto
Fyrklövernkontot gäller för varuinköp hos Fyrklövern. Köpesumman debiteras ditt konto och betalning sker till Fyrklöverns bankgiro enligt så kallad annuitet, vilket innebär att du betalar samma belopp varje månad. Det belopp du ska betala framgår av din månadsavisering. Månatlig administrationsavgift tillkommer med 25 kr per avisering. Månadsaviseringen visar också föregående månads skuld, aktuell inbetalning samt månadsränta. Lägsta månadsbetalning är för närvarande 50 kr. Från inkomna likvider räknas i första hand ränta och avgifter. Du har rätt att slutbetala eller betala av i snabbare takt om du så önskar, utan extra kostnader. Varje månad påförs saldoränta om 1,58 % per mån. räknat på kapitalskulden och limitränta om 0,4 % per månad på din kredit. Din kredit beviljas till beloppet på din första order på kontot (dock lägst 3 000 kr), men utökas efterhand om nya köp godkänns som gör att din beviljade kredit överstigs och utrymmet behöver ökas. Konto med saldo noll avslutas utan vidare kostnader. Nominell årsränta på fullt utnyttjad kredit uppgår till 23,76 %. Exempel: Effektiv ränta beräknad på 10 000 kr enligt KOVs anvisningar uppgår till 33,04 %. Månadsbeloppet vid 1 års löptid blir 987 kr. Totalt belopp att betala blir 11 837 kr. Uppgift om effektiv ränta förutsätter att rörlig ränta är oförändrad under delbetalningsperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl högre som lägre effektiv ränta. Räntan är avdragsgill i din deklaration. Fyrklövern äger rätt att ändra ränta och avgifter pga kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader, ändrade kreditbehandlingskostnader eller andra kostnader, avgifter och skatter som inte kunnat förutses när kontot öppnades. Fyrklövern ska underrätta kontoinnehavaren om sådan ändring i skälig tid. Se vidare i punkterna nedan.

c) Abonnemang
När du startar ett abonnemang får du leverans av beställda produkteren gång i månaden så länge du själv vill.

d) Delbetalning 
Betalning delas upp i överenskommet antal delar. Administrationsavgift uppgår till 49 kr per avisering. Ingen uppläggningsavgift eller ränta. Betalning skall vara Fyrklövern tillhanda senast på aviseringens angivna förfallodag. Exempel på effektiv ränta beräknad på 10 000 kr enligt KOVs anvisningar uppgår till 8,12 % vid 2 månader, 9,16 % vid 3 månader, 9,78 % vid 4 månader.

Betalningsfri månad
Under förutsättning att kontot sköts enligt gällande kontobestämmelser, kan du utnyttja två betalningsfria månader per år. Ingen av de fyra första månaderna efter kontots öppnande eller efter lånets utbetalning kan vara betalningsfri och du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan och eventuella avgifter för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjande av betalningsfri månad förlänger din återbetalningstid.

Godkännande av konto
Kontot är personligt och betalningsansvaret åvilar den som ansökt och beviljats konto hos Fyrklövern. Villkoren godkännes genom att varan/varorna löses ut. Ansökan om konto och varje ny order föregås av sedvanlig kreditprövning där kreditupplysning inhämtas. Vi förbehåller oss rätten att avslå kontoansökan och ny order på kontot. Vi förbehåller oss även rätten till löpande kreditprövning och att sänka en tidigare beviljad kredit. Kan inte ny order godkännas sänks din kredit till aktuellt saldo på kontot. 

Utebliven betalning och uppsägning
Betalning ska vara Fyrklövern tillhanda senast på förfallodagen varje månad. Om betalning uteblir från kund som ej innehar konto, överförs restskulden till ett 12-månaders Fyrklövern­konto i överensstämmelse med vid var tid gällande villkor för Fyrklövernkonto. Vid utebliven betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift. Uppsägning av kontoavtalet kan ske med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. Om en kund, enligt 33§ i Konsument­kreditlagen, sedan mer än 60 dagar är försenad med betalning som överstiger 10 % av kreditbeloppet eller två betalningar som sammanlagt överstiger 5% av kreditbeloppet eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, förfaller hela kontoskulden till omedelbar betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

SEKKI- Förhandsinformation om konsumentkrediter
Förhandsinformation om konsumentkrediter inom EU ges enligt en standardiserad blankett för konsumentinformation. Blanketten finns tillgänglig på https://www.fyrklovern.se/kundtjanst/sekki-blankett. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande marknadsförhållanden.

Överlåtelse
Fyrklövern äger rätt att överlåta och/eller pantsätta lånefordran gentemot kund och sina rättigheter till annan kreditgivare.

Klagomål
Om du inte är nöjd med våra tjänster ber vi dig kontakta oss för att rätta till eventuella missförstånd. Vill du framställa klagomål ska detta göras skriftligt till Fyrklövern AB, Klagomålsansvarig, Box 826, 201 80 Malmö. Vägledning kan även erhållas via Konsument­verket www.konsumentverket.se, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå https://www.konsumenternas.se/ eller från din kommunala konsumentvägledare.

Force majeure
Fyrklövern är inte ansvarig för skada, utebliven leverans eller försening som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utom Fyrklöverns kontroll, även om Fyrklövern själv är föremål för, eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte av Fyrklövern, om bolaget varit normalt aktsam. Fyrklövern ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Priser
Priserna i Sverige är i svenska kronor (SEK) och gäller för Sverige.

Ändringar
Fyrklövern förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala krav eller en anpassning i våra generella kundrelationer. Alla eventuella ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på www.fyrklovern.se.