• Hjem
  • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personopplysninger

Som kunde godtar du at vi behandler dine personopplysninger. Fyrklövern AB, org.nr. 556187-0626, Ångbåtsbron 1 (besøksadresse i Sverige), 201 80 Malmö, er personopplysningsansvarlig for behandlingen av de personopplysningene du oppgir til oss. Vi behandler personopplysningene for å kunne administrere kundeforholdet til deg og gi fordelaktige tilbud på produkter og tjenester skriftlig, per telefon, e-post/SMS og andre digitale kanaler fra oss og våre samarbeidspartnere, samt for å oppfylle vår garanti og andre forpliktelser ovenfor deg. Våre samarbeidspartnere finner du blant annet i følgende bransjer: aviser, bøker, film, spill, mote, skjønnhet, håndarbeid, sikkerhet, sport, fritid, interiør, helse, veldedighet, mat og drikke, dyr, natur og samleobjekter. Du kan når som helst få tilgang til personopplysningene og vår behandling av dem ved å kontakte oss. Du kan også be om å få en kopi av personopplysningene og få dem rettet eller slettet. Endring av navnet eller adressen din må umiddelbart meldes til Fyrklövern på telefon 67 20 63 50, eller via e-postadressen: kundeservice@fyrklovern.no.

Vi fører et register over kundene våre som har handlet hos oss. Registeret inneholder personopplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, elektroniske adresser, kjøpshistorikk, leverings- og betalingsdetaljer, og i noen tilfeller personnummer samt data basert på bruk av digitale tjenester.

Opplysningene brukes av oss til fakturering, informasjon og levering av produkter, samt markedsføring og som grunnlag for statistikk, produktutvikling og eventuell kredittbevilgning. Opplysningene kan danne grunnlaget for at vi, og våre samarbeidspartnere der det er aktuelt, kan tilpasse innhold, annonser og tilbud. Opplysningene analyseres og grupperes før utvelgelse, prioritering og planlegging av kontakter med kunden. Personopplysningene kan komplementeres og kombineres med andre private og offentlige registre, f.eks. kredittopplysningsregistre, i forbindelse med for eksempel vedtak om kredittkjøp eller oppdatering av adresseopplysninger. Personopplysningene kan utleveres til andre selskaper eller samarbeidspartnere godkjent av Fyrklövern for nødvendig behandling på vegne av Fyrklövern, f.eks. i forbindelse med trykking og distribusjon eller for markedsføring. Personopplysninger utleveres kun til myndighetene der det kreves etter lov eller myndighetsbeslutninger. Personopplysningene lagres, og ditt samtykke til vår behandling av disse er gyldig inntil du som kunde kansellerer det. Det vil si at det ikke er avhengig av ytterligere kjøp av produkter.

Hvordan beskyttes personopplysningene?

I henhold til personvernlovgivningen har du visse rettigheter som du kan bruke til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Dersom du har samtykket til å være registrert kunde/medlem hos Fyrklövern, vil dine personopplysninger bli lagret til du avregistrerer deg. Du kan når som helst avregistrere deg som kunde. Dine personopplysninger lagres aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.  

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

I henhold til personvernlovgivning har du visse rettigheter som du kan bruke til å påvirke hvordan vi behandler personopplysningene dine. Les mer nedenfor.

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke og til å protestere mot behandling

Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av det gitte samtykket til behandlingen av personopplysningene dine. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt trer i kraft etter at tilbaketrekkingen finner sted.

Du har alltid rett til å motsette deg at personopplysningene dine behandles for markedsføringsformål og profilering, som nyhetsbrev og tilpasset markedsføring.

Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger basert på en interesseavveining. Les mer om hva en interesseavveining innebærer nedenfor. I noen tilfeller har du imidlertid ikke rett til å motsette deg behandling basert på en interesseavveining (f.eks. ettersom vi må lagre personopplysningene dine). Dette er tilfellet hvis vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis det er for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles av oss, samt informasjon om behandlingen vi utfører, f.eks. formålet med behandlingen og hvor lenge opplysningene lagres. Du kan også få tilgang til personopplysningene og motta en kopi av personopplysningene som er behandlet av oss.

Rett til korrigering

Du har rett til å korrigere eventuelle uriktige personopplysninger om deg og be oss om å supplere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting (retten til å bli glemt) og begrensning av behandling

Under visse betingelser har du rett til å be om sletting av personopplysningene dine. Slike forutsetninger foreligger hvis f.eks. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt som behandlingen er basert på og det ikke er annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Du har også rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger dersom du f.eks. bestrider riktigheten av opplysningene, eller hvis behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om en begrensning av bruken av opplysningene.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å sende inn en klage til en kompetent tilsynsmyndighet.

En slik klage skal fortrinnsvis sendes til myndigheten i det medlemslandet innenfor EU/EØS hvor du oppholder deg til vanlig, hvor du jobber eller hvor det påståtte bruddet på gjeldende personvernlover og forskrifter har forekommet. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Denne rettigheten berører ikke andre administrative vurderingsprosedyrer eller rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss overføre noen av de personopplysningene vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet). Retten gjelder for personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale, og behandlingen er automatisert. Du har rett til å få overført personopplysningene direkte fra oss til en annen personopplysningsbehandler når dette er teknisk mulig.

Om informasjonskapsler (cookies)

Fyrklövern benytter seg av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler. For fullstendige retningslinjer for informasjonskapsler, se her.

© 2024 Fyrklövern AB

Følg oss på
Fyrklövern Pay
Mastercard
Visa