• Hem
  • Integritetpolicy

Integritetspolicy

Personuppgifter

Som kund godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Fyrklövern AB, org nr 556187-0626, Ångbåtsbron 1 (besöksadress), 201 80 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna hantera kundrelationen med dig och för att lämna fördelaktiga erbjudanden om produkter och tjänster skriftligt, per telefon, e-post/SMS och andra digitala kanaler från oss och våra samarbetspartners, samt för att uppfylla våra garanti- och övriga åtaganden gentemot dig. Våra partners återfinns bl.a. inom följande branscher; tidningar, böcker, film, spel, mode, skönhet, handarbete, trygghet, sport, fritid, heminredning, hälsa, välgörenhet, mat o dryck, djur, natur och samlarprodukter. Du kan när som helst få ta del av personuppgifterna och vår behandling av dessa genom att kontakta oss. Du kan även begära att få en kopia av personuppgifterna och att dessa korrigeras eller tas bort. Ändring av ditt namn eller adress ska omedelbart meddelas till Fyrklövern, telefon 040-665 45 50 eller via e-post: kundsupport@fyrklovern.se.

Vi håller ett register över våra kunder som har handlat hos oss. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, köphistorik, leverans- och betalningsuppgifter, och i vissa fall personnummer samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Uppgifterna används av oss för fakturerings, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik, produktutveckling och eventuellt beviljande av kredit. Uppgifterna kan ligga till grund för att vi, och i förekommande fall våra samarbets­partners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras och samköras med andra privata och offentliga register, t.ex. SPAR eller kreditupplysningsregister, i samband med exempelvis beslut om kreditgivning eller uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Fyrklövern för nödvändig behandling på uppdrag av Fyrklövern, t.ex. i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna sparas och ditt godkännande till vår behandling av dessa är giltigt till dess att du som kund själv säger upp det, dvs det är inte beroende av eventuella ytterligare köp av produkter.

Hur skyddas personuppgifterna?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du godkänt att vara registrerad kund/medlem hos Fyrklövern sparas dina personuppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.  

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet). Rätten gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Om cookies

Fyrklövern använder cookies, mer information finner du i vår cookiepolicy. För fullständig cookiepolicy se här.

© 2024 Fyrklövern AB

Följ oss på
Fyrklövern Pay
Mastercard
Visa